Sanginjoen ulkometsän suojelumääräykset

Share |

Tiistai 21.11.2017 - Juha Vuorio


Kun kysymys Sanginjoen ulkometsän suojelusta kuitenkin puhuttaa ihmisiä, niin kirjaan muutamia asioita tähän ylös. Tuossa alla on ulkometsän nykyinen hoito- ja käyttösuunnitelma.

Tällä hetkellä asiaa työstää luottamushenkilöistä koostuva työryhmä, joka ei ole vielä tuonut johtopäätöksiään ulos. Niitä odottaessa pari näkökohtaa haluan tuoda itse esille, perustuen elokuiseen virkamiesesitykseen ja poliittisille ryhmille annettuihin esittelyihin.

Esitetystä suojelusta on viime aikoinakin kerrottu mielipidepalstoilla mielestäni harhaanjohtavasti asioita. Luultavasti johtuen siitä, että kirjoittaja ei ole aina perehtynyt asianomaisiin esityksiin.

Tuo Sanginjoen ulkometsä on siis kaupungin kokonaan omistama maa-alue, jonka pinta-ala on noin 2 500 hehtaaria. Siitä on esitetty suojeltavaksi noin 1 100 hehtaaria. Tuo suojelumäärä on mitoitettu sen mukaan, että se kooltaan täyttää kansallispuistolle asetetun 1 000 hehtaarin alarajan.

Laitan tähän alimmaksi tuossa virkamiesesityksessä olleet suojelumääräyksen selkokielellä nähtäville. Teknisesti nuo ovat juridiikkaa siten, että ensin kielletään kaikki, ja sen jälkeen sallitaan kuitenkin monia asioita.

Esimerkiksi ensin kielletään metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimenpiteet. Mutta sitten sallitaan ennallistamistoimenpiteet. Tämä tarkoittaa sitä, että jos jokin metsikkö on siinä asennossa, että se ei kovin nopeasti muutu ”luonnontilaa” kohti, niin siihen saa kohdistaa sopivia metsänhoidollisia toimenpiteitä asian edistämiseksi.

Samalla tavoin ensin kielletään kasvien ja kasvinosien ottaminen. Ja sitten sallitaan marjastus ja sienestys.

Edelleen moottoriajoneuvolla ajo kielletään. Mutta heti perään sallitaan käyttää autolla olemassa olevia tieuria ja moottorikelkalla moottorikelkkareittejä.

Noita alle kopioituja suojelumääräyksiä on siis ilmeisesti ymmärretty väärin tyyliin: ”kaikki on kielletty”. Liian nopealla lukemisella tuohon johtopäätökseen joku on saattanut hyvinkin päätyä.

Huomattavaa on, että tuossa esityksessä on metsästyksestä sanottu: ”Sallittu metsästys ja kalastus sekä rauhoittamattomien eläinten pyydystäminen maanomistajan päättämällä tavalla”. Tämä tarkoittaa sitä että metsästys on niin kuin ennenkin. Juuri tälläkin hetkellä se tapahtuu maanomistajan, eli kaupungin päättämällä tavalla. On tietenkin huomioitavaa, että mahdollinen lisääntynyt kulkeminen metsässä saattaa käytännössä vähentää metsästyksen mahdollisuuksia.

Parasta olisi, jos koko ulkometsä vuokrattaisiin yhdelle alueella toimivalle metsästysseuralle, jolle annettaisiin riittävät metsästysoikeudet, jotta suojelualueelle tarvittava vieraspetojen pyydystys tulisi samalla hoidettua heidän toimestaan. Tämä nyt on itsestäänselvyys mielestäni.

Ainoaksi kysymykseksi jää, että häviääkö kaupungilta enemmän metsänmyyntituloja kuin mitä maineen ja matkailun edistäminen meille tuo. Myös ihmisille tuleva hyvä mieli ovat jonkinlainen etu mielestäni. En ole biologi, mutta uskon, että suojelu ainakin päätehakkuisiin perustuvaan metsänhoitoon verrattuna edistäisi alueemme lajirikkautta ja näistä syistä se mielestäni kannattaisi tehdä.

Näkisin, että mitä lähemmäksi virkamiesesitystä tuo poliittinen työryhmä pääsee, sen parempi. Odotellaan nyt työryhmän tulosta.

     *****     *****     *****     *****     *****

Sanginjoen luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset

Alueella on kielletty

metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet;

ojien kaivaminen ja muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen, muuttaminen ja sen ainesten ottaminen;

rakennusten, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen;

kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen;

luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten tappaminen, pyydystäminen, hätyyttäminen ja pesien vahingoittaminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen keräämistä varten;

moottoriajoneuvolla liikkuminen;

kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti luonnonoloihin tai eliölajien säilymiseen.

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittu

marjojen ja hyötysienien poiminta;

metsästys ja kalastus sekä rauhoittamattomien eläinten pyydystäminen maanomistajan päättämällä tavalla;

hoitaa ja käyttää (myös moottoriajoneuvoilla) olemassa olevia teitä ja moottorikelkkauria;

rakentaa ja kunnostaa alueen virkistyskäyttöä palvelevia rakennuksia, rakennelmia ja polkuja;

järjestää maanomistajan luvalla suunnistuskilpailuja, koirakokeita ja vastaavia maastoharjoituksia siten, ettei niistä aiheudu haittaa luonnon monimuotoisuudelle;

vieraslajien poisto;

ennallistamistoimenpiteet luonnonsuojeluviranomaisen hyväksymän suunnitelman mukaan.

Luonnonsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Avainsanat: Sanginjoki, suojelu, metsänhoito