PS Oulun valtuustoryhmän toimintakertomus 2019

Share |

Lauantai 1.2.2020 klo 20:12


Perussuomalaisten Oulun valtuustoryhmän toimintakertomus 2019

Vuoden 2017 kuntavaalien tuloksen mukaan perussuomalaisilla oli 6 varsinaista ja 6 varavaltuutettua. Samana vuonna tapahtuneiden puolueloikkausten myötä paikkamäärämme oli pudonnut viiteen varsinaiseen ja viiteen varavaltuutettuun, joka oli myös tilanne vuoden 2019 alussa.

Yksimielisin päätöksin tammikuun vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Juha Vuorio, varapuheenjohtajaksi Jenna Simula sekä sihteeriksi Mia Pelkonen. Lisäksi päätettiin kokousajoista ja toimintaperiaatteista, jotka säilyivät pääpiirteissään ennallaan.

Vuoden aikana tapahtui muutoksia valtuustoryhmässämme seuraavasti: Sebastian Tynkkynen luopui valtuutetun asemastaan ja tilalle nousi kesäkuun valtuustossa ensimmäinen varavaltuutettumme Veijo Väänänen. Varavaltuutettu Krista Silegren muutti paikkakuntaa ja anoi sekä sai eron varavaltuutetun tehtävistä syyskuun valtuustossa. Lopputulemana varavaltuutettujen määrä putosi viidestä kolmeen. Ryhmämme puheenjohtaja esitti kaupungin hallinnolle pyynnön, että kuntavaalien äänimäärien perusteella kaksi seuraavaa paikkakunnalla asuvaa ehdokasta nostetaan virallisesti varavaltuutetuiksi. Tämä ei ole vielä toteutunut.

Vuoden 2019 tapahtumia siivittivät edellisen vuodenvaiheen tienoilla paljastumaan alkaneet seksuaalirikokset, jotka olivat mm. vuoden 2015 maahanmuuttoryntäyksen aiheuttamia. Vuoden 2019 alkuvaiheessa näkyivät myös huhtikuun eduskuntavaalit, joissa valittiin kolme valtuutettuamme kansanedustajaksi, joita olivat Sebastian Tynkkynen (9 271), Jenna Simula (9 197) ja Ville Vähämäki (5 856).  Lisäksi valtuustoryhmästämme olivat ehdolla Juha Vuorio (3 444) sekä Jani Törmi (1 096). Suluissa saadut äänimäärät.

Vuoden aikana nousi esille ryhmässämme tai yleisesti valtuustossa Oulujokivarren kaavoitukset, jotka etenevät hitaasti, mm. Virpiniemen asuntojen vaikeudet, koska näillä ei ole mahdollista saada pysyviä osoitteita. Myös yksityisteiden aurausasia herätti kysymyksiä ja kannanottoja vuoden aikana.

Voimakkaasti esillä oli myös kaupungin ja sairaanhoitopiirin integraatioselvitys, jossa pyritään löytämään nykyistä parempi kokonaistoiminta perusterveydenhoidosta erikoissairaanhoitoon. Pormestarikysymys kuului myös vuoden keskusteluteemoihin. Kaupunginhallitus kuitenkin linjasi, että lähitulevaisuudessa keskitytään nykyisen, niin kutsutun duaalimallin kehittämiseen ja muut vaihtoehdot jäävät seuraavalle valtuustolle, jos nämä aikanaan haluavat. Kulttuuripääkaupunkihanke herätti kriittistä suhtautumista ryhmässämme.

Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla oli vireillä kaupunginhallituksen tilaama ulkoinen arviointi, jossa pyrittiin löytämään säästökohteita paikkaamaan tulevien vuosien huoltosuhteen huononemisia. Prosessi oli vuoden vaihtuessa vielä kesken. Ehkä juuri tuossa hengessä valtuusto päätti myydä kaupungin työterveysyhtiön markkinoille. Myyntiin liittyy kilpailuttaminen työterveyspalveluista.

Talousarvion käsittelyssä olimme mukana sekä kevään valtuustoaloitteiden, kaupunginhallituksen käsittelyn, että lopullisen valtuuston budjettikäsittelyn voimin. Kaupunginhallituksessa Jenna Simula esitti ja sai muutoksia budjettikirjaan. Lisäksi teimme valtuustossa talousarvioon kolme esitystä, joita ei kuitenkaan hyväksytty. Esitykset liittyivät tavalla tai toisella maahanmuuttoon.

Varsinaisia kaupunginvaltuuston kokouksia oli yhdeksän kappaletta, joista viimeinen pidettiin kahdessa osassa; ensimmäisessä osassa esitettiin talousarviomuutokset ja toisessa osassa niistä äänestettiin ja käsiteltiin muut kokousasiat.

9.12.2019 17:00                 Kaupunginvaltuusto: 9/2019, osa 2
2.12.2019 17:00                 Kaupunginvaltuusto: 9/2019, osa 1
11.11.2019 17:00               Kaupunginvaltuusto: 8/2019
7.10.2019 17:00                 Kaupunginvaltuusto: 7/2019
9.9.2019 17:00                   Kaupunginvaltuusto: 6/2019
17.6.2019 17:00                 Kaupunginvaltuusto: 5/2019
13.5.2019 17:00                 Kaupunginvaltuusto: 4/2019
1.4.2019 17:00                   Kaupunginvaltuusto: 3/2019
25.2.2019 17:00                 Kaupunginvaltuusto: 2/2019
28.1.2019 17:00                 Kaupunginvaltuusto: 1/2019

Valtuustoryhmän vuosikokoukset pidettiin säännönmukaisesti valtuustopäivänä ennen valtuuston kokousta. Valtuutetuille oli vuoden aikana lisäksi useita valtuustoseminaareja, mm. talousasioista, kaupungin hallinnon järjestämisestä sekä kulttuuripääkaupunkihankkeesta. Näihin, niin kuin varsinaisiin valtuuston kokouksiinkin, osallistuivat varavaltuutetut varsinaisten ollessa estyneitä.

Valtuustopäivänä puolueiden valtuustoryhmien puheenjohtajat kokoontuvat myös ennen varsinaista kokousta. Ryhmämme puheenjohtaja osallistui kyseisiin kokouksiin, kertoi siellä ryhmämme näkemykset ja toi sieltä puolestaan terveiset omaan ryhmäkokoukseemme.

Monien tapahtumien summana vuoden aikana tehtiin useita luottamushenkilönimityksiä, tarkoittaen useimmissa tapauksissa luottamuspaikan muuttumista vaativammaksi. Näitä nimityksiä olivat:

Juha Vuorio (567 ääntä) valtuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi,
Veijo Väänänen (296 ääntä) maakuntavaltuuston jäseneksi, sekä maakunnan tarkastuslautakunnan varajäseneksi,
Jani Törmi (226 ääntä) Oulu2026 valtuuskunnan jäseneksi,
Pekka Hetta (131 ääntä) tarkastuslautakunnan jäseneksi,
Jussi Haataja (100 ääntä) Pelastusliikelaitoksen puheenjohtajaksi,
Pekka Carlenius (99 ääntä) Teknisten liikelaitosten johtokunnan jäseneksi,
Julia Haaraniemi (78 ääntä) Lakeuden puhdistamo Oy:n hallituksen jäseneksi,
Juha Moilanen (56 ääntä) Oulun palvelusäätiön valtuuskunnan puheenjohtajaksi,
Jaska Isola (37 ääntä) lautamieheksi,
Aaro Paakkari (20 ääntä) Haukiputaan kiinteistökulma Oy:n hallituksen jäseneksi,
lisäksi Tommi Hedberg nimettiin tarkastuslautakunnan varajäseneksi.

Valinnat käytiin läpi etukäteen valtuustoryhmän kokouksissa hyvissä ajoin Oulun Perussuomalaiset Ry:n kuntavaalien 2017 yhteydessä koko valtuustokaudelle päättämien periaatteiden mukaisesti. Listassa on suluissa kuntavaalien 2017 tulos ao. henkilön osalta.

Osallistujamäärät valtuustoryhmän kokouksissa ovat vaihdelleet. Paikallisyhdistysten hallitusten edustajina kokouksiin oli kutsuttu Oulun yhdistyksen edustaja Esa Paloniemi ja Kiimingin yhdistyksen edustajana oli puolestaan ensin Hannu Siipola, sittemmin Kim Ahonen. Luonnollisesti kutsuttuna on ollut valtuustoryhmän ulkopuolinen sihteerimme Mia Pelkonen.

Elokuun lopussa pidettiin perinteellinen seminaari Sanginjoella sijaitsevassa kaupungin vierasmajassa, johon oli kutsuttu valtuustoryhmän lisäksi muut luottamuspaikkoja saaneet henkilöt, kaikkien paikallisyhdistystemme hallitukset ja muita aktiivejamme. Seminaarin teemana olivat Oulun poliittinen tilanne (Juha Vuorio) sekä tulevat kuntavaalit. Tilaisuuteen osallistui myös uusi puoluesihteerimme Simo Grönroos, tuoden terveiset puoluetoimistolta mm. kannustaen aloittamaan kuntavaalivalmistelut. Sebastian Tynkkynen esitteli kuntavaalikampanjointia.

Talousarviokeskustelussa esitimme huolia mm. uusien koulujen tilajärjestelyjen häiriöllisyydestä, opetussuunnitelman poikia syrjivästä luonteesta sekä kouluissa nuorille tuotavavasta sateenkaariaatteesta ja ilmastoahdistuksesta.  Toimme myös esille sen, että muiden puolueiden ajama maahanmuuttopolitiikka tuo mukanaan sekasortoa, turvattomuutta sekä tehottomuutta.

Erilaisia aloitteita, muutosesityksiä tai valtuustokyselyjä ryhmämme teki yhteensä 15 kappaletta. Liitteessä on lueteltu tehdyt aloitteet ja niiden tekijät. Talousarvion yhteydessä puheenjohtajamme piti ryhmämme talousarviopuheen valtuuston kokouksessa.

Täten valtuustoryhmä jättää tämän toimintakertomuksen myös paikallisyhdistyksille tiedoksi.

Oulu, 27.1.2020,

Perussuomalaisten Oulun valtuustoryhmä

Valtuustoryhmän jäsenet vuonna 2019:

Varsinaiset valtuutetut:

Juha Vuorio, puheenjohtaja
Simula Jenna, varapuheenjohtaja
Sebastian Tynkkynen, kesäkuuhun asti
Ville Vähämäki
Annemari Enojärvi
Veijo Väänänen, kesäkuusta alkaen

Varavaltuutetut:

Veijo Väänänen, kesäkuuhun asti
Jani Törmi
Krista Silegren, syyskuuhun asti
Janne Koskela
Pekka Hetta

 

Tehdyt valtuustoaloitteet ja -kyselyt sekä muutosesitykset

Jenna Simula 31.10 budjettiriihi, Juha Vuorio 2.12.2019 valtuusto: Käytännöllisiä esityksiä seksuaalirikosten ehkäisyyn, kuten Ouluun suuntautuvan maahanmuuton minimointi sellaisista maista ja kulttuureista, jotka ovat yliedustettuina poliisin julkaisemissa seksuaalirikostilastoissa.

Jenna Simula 31.10 budjettiriihi, Veijo Väänänen 2.12.2019 valtuusto: Laaditaan selvitys maahanmuuton kustannuksista läpi kaikkien hallinnonalojen. Huomioidaan myös erityyppisten maahanmuuttajaryhmien kustannus- ja tuottovaikutukset.

Jenna Simula 31.10 budjettiriihi, Annemari Enojärvi 2.12.2019 valtuusto: Lopetetaan pakolaisten vastaanottaminen ja vähennetään turvapaikanhakijoiden kuntapaikat nollaan.

Juha Vuorio 9.9.2019: Veteraanien ikääntyessä, myös sotaorvot tulisi sotiemme uhreina huomioida. Tämä olisi sodissamme kaatuneille kädenojennus haudan taa.

Annemari Enojärvi 9.9.2019: Linja-autot kulkemaan Ruskoon.

Annemari Enojärvi 9.9.2019: Reuna-alueiden liikenneympyröihin monivuotisia kukkaistutuksia.

Annemari Enojärvi 17.6.2019: Vuoropäivähoito takaisin Haukiputaalle.

Juha Vuorio 9.5.2019: Esitys vuoden 2020 talousarvioon pelastuslaitoksen leasing-rahoituksen muuttamiseksi omiksi hankinnoiksi.

Juha Vuorio 3.4.2019: Valtuustoaloite omakotirakentamisen vapausasteiden lisäämiseksi. Rajoitusten tulisi pitäytyä vain enimmäiskorkeuden ja kerrosneliömäärän tapaisiin asioihin.

Juha Vuorio 3.4.2019: Suunnitteluvarausten kilpailuttaminen nykyistä yleisemmäksi käytännöksi.

Annemari Enojärvi 27.2.2019: Avantouimapaikka Kiiminkijokeen tai Kiviniemen rantaan!

Sebastian Tynkkynen 27.2.2019: Oulun kotouttamisohjelma päivitettävä välittömästi.

Juha Vuorio 27.2.2019: Esitys rakennushankkeen yksinkertaistamiseksi valvojien määrän suhteen.

Juha Vuorio 27.2.2019: Esitys yksinyrittäjien terveyspalvelujen parantamiseksi.

Annemari Enojärvi 30.1.2019: Kevyen liikenteen väylät Kiiminkijoen -ja Kuivasjärventielle.

Juha Vuorio 30.1.2019: Kesäkatu asemakaavamuutoksella liiketilaksi.

Juha Vuorio 30.1.2019: Korkopolitiikan yksinkertaistaminen rakennuskatselmoinneissa.

Juha Vuorio 30.1.2019: Rakennushankkeiden vastaavan työnjohtajan vaatimusten käytännöllistäminen.

Tässä lisäksi vuoden 2018 vuosikertomuksesta poisjääneet kaksi aloitetta:

Juha Vuorio 10.12.2019: Talousarvioaloite: Kaasukäyttöisten linja-autojen käyttöönoton pilotointi Oulun joukkoliikenteessä.

Juha Vuorio 13.5.2018: Digiloikka kaupungin rakennetun ympäristön lupapalveluihin.

Avainsanat: kuntapolitiikka, valtuustoryhmä, perussuomalaiset