Parasta tekniikkaa jätevesilietteen käsittelyyn

Share |

Sunnuntai 13.2.2022 - Juha Vuorio


Oulun Vesi -liikelaitoksen jätevedenpuhdistamosta syntyy luonnollisestikin huomattavat määrät jätevesilietettä. Liete on ympäristöllisesti ongelmallinen, koska se sisältää toisekseen huomattavasti ravinteita, toisaalta hyvin monia muita ainesosia mitä ihmiset laittavat tarkoituksella tai vahingossa viemäriin ja koska lietteen vesipitoisuus on erittäin suuri.

Siltä osin kuin joku ei tiedä, niin todettakoon että kaupungin ja lähiympäristön jätevedet käsitellään Taskilan vedenpuhdistamossa Oulun pohjoisosissa. Ja tuolla eroteltavasta lietteestä nyt puhutaan.

Yksi käyttötapa lietteelle on peltolevitys. Tuossa kuitenkin syntyy helposti suuriakin valumia vesistöihin ja ympäristön ihmisille hajuhaittoja. Lisäksi lietteen käyttöä ruuantuotannon lannoitteena rajoitetaan kasvityypistä riippuen.

Lietteelle on viranomaisten toimesta asetettu koko ajan rajoitteita entistä enemmän; esimerkiksi pellolle ajettaessa se tulee äestää samana päivänä maahan ja jos sitä aumataan, niin sillä tulee olla vedenpitävä alusta reunuksilla varustettuna ja toisaalta vedenpitävä peite. Talvella äestys ei tietenkään onnistu, joten tuollaiset sijoitustavat ovat siksikin ongelmallisia, kuten on käytännössä tullut esille.

Lietteen käyttö mm. pelloilla on aiheuttanut valtuustokaudesta toiseen ympäristövalituksia eri puolilla Oulua tai lähikuntia tämä valtuustokausi mukaan lukien. Oletan osasyynä olevan Oulun kaupungin liikelaitokseltaan vaatimat suuret tuotot. Tällöin ympäristön kannalta parhaita käsittelytapoja ei aina käytetä. Mainittakoon, että esimerkiksi kompostoinnista on myös huonoja kokemuksia Kiimingin Välikylän - Jäälin lähistöllä.

Oletettavasti paras olemassa oleva ratkaisu (vrt. BAT, best available technology) olisi lietteen käsittely ja tarvittaessa tehtävä välivarastointi mahdollisimman lähellä kuten Ruskon jäte/kierrätys -keskuksessa, jossa liete kokonaisuudessaan mädätettäisiin reaktorissa polttokelpoiseksi biokaasuksi liikenteen ja teollisuuden käyttöön. Oletan, että markkinoilla on useitakin toimijoita, jotka voisivat tuota kaasutusreaktoria hoitaa. Sen jälkeen olisi perusteltua polttaa kuivattu jäännösliete esimerkiksi Laanilan Ekovoimalaitoksessa, joka myöskään ei ole kovin kaukana.

Tuo prosessi söisi helposti Oulun Veden tuottoja pienemmäksi, koska käsittelijä vaatisi kuluja varten porttimaksun lietteelle. Biokaasun tuottaja saisi kuitenkin liiketoimintaa ympäristöystävällisen energian tuottamisesta alueellemme, jonka tuottoja kuitenkin jonkun verran pienentäisi Ekovoimalaitoksen porttimaksut kaasutetun ja kuivatun lietteen jäännökselle.

Oulun kaupungin tulisikin lopettaa jätelietteen peltosijoitukset ja määrittää lietteelle oheinen tai mahdollinen ympäristön kannalta vieläkin parempi prosessi, jota liikelaitos alkaisi käyttämään kaikelle syntyvälle jätelietteelle. Kaupungin tulisi lisäksi hyväksyä BAT-käytäntöjen mahdollisesti pienentämät tuotot Oulun Vesi -liikelaitokselleen.

Toki nykyiset tuotot saattavat olla muutoinkin liian suuria liikelaitokselle, joiden tulisi toimia voittoa tuottamattomasti. Todettakoon, että vuoden 2022 talousarviossa Oulun Vesi -liikelaitoksen toimintatulot ovat 36,4 miljoonaa euroa, josta tilitetään kaupungille 6,6 miljoonaa euroa, siis yli 18 prosenttia.

     ***     ***     ***     ***     ***


Palautteena oheisesta kirjoituksesta on tullut pari kiinnostavaa linkkiä, olkaa hyvät:

IS: Espoossa laitettiin puoli miljardia euroa uuteen jätevesijärjestelmään, tällainen oli tulos – vessajätökset kulkevat kilometrikaupalla maan alla Blominmäen maanalaiseen jätevedenpuhdistamoon, joka aloittaa pian toimintansa. IS seurasi, miten jätevedestä saadaan multaa, lämpöä ja uimakelpoista vettä.

Tässä kaupallisen Endev-prosessin kuvausta, jossa mekaanisesti kuivatusta jätevesilietteestä tuotetaan esimerkiksi kaukolämpöä, muistutetaan lisäksi oheisesta asiasta:

Liete sisältää kaikki jätevedestä puhdistusprosessin aikana poistetut orgaaniset ja epäorgaaniset yhdisteet. Jätevesipuhdistamot tehostavat jatkuvasti puhdistusprosessejaan mikä johtaa siihen, että yhä enemmän näistä yhdisteistä päätyy lietteeseen. Näin ollen liete sisältää monia ympäristölle haitallisia yhdisteitä. Alla olevia yhdisteitä löytyy yleensä yhdyskuntalietteestä: Bakteereita ja viruksia, Taudinvälittäjiä, Lääkejäämiä, Mikromuoveja, Raskasmetalleja.

Biokaasulaitos - Lakeuden Etappi

Lakeuden Etapin biokaasulaitoksessa puhdistamolietteestä ja biojätteestä tuotetaan biokaasua ja RANU-maanparannusraetta.

Ranu-maanparannusrae - Lakeuden Etappi

Ylikiimingin Hakasuon peltosijoitustapaus, esitutkinta-kaynnistyy

    ***     ***     ***     ***     ***

kirjoittaja on diplomi-insinööri sekä tarkastuslautakunnan jäsen Oulussa
Kokoomuksen valtuustoryhmän jäsen