Esitys Sanginjoen ulkometsän hoito- ja suojeluasiaan

Share |

Lauantai 24.5.2014 - Juha Vuorio


Oulun kaupungin omistaman Sanginjoen ulkometsän (2530 ha) hoito- ja suojeluasiat ovat olleet kaupunginhallituksen ja nyt myös valtuuston asialistalla viime kuukausina. Katso kuva:

Jo maaliskuun kaupunginhallituksen kokouksessa oli tarkoitus (monivuotisten valmistelujen jälkeen) tehdä esitys ulkometsän suojeluun, jossa nykyinen noin 330 hehtaarin suojelualue olisi laajentunut noin 1150 hehtaarin kokoon. Mutta tuolloin tuli kokoomuksen ja keskustan taholta esitys että suojelualue ei laajenisi ollenkaan. Nyt muutamien vaiheiden jälkeen 16.06.2014 seuraavassa valtuuston istunnossa pitäisi päättää mitä alueelle tehdään.

Teimme Saarelan Juhan kanssa (kolleega valtuustoryhmästämme) esityksen mainittujen vaihtoehtojen välimaastoon, jossa suojelualue laajenisi vain noin kaksinkertaiseksi arviolta 700 hehtaariin. Talousmetsää jäisi arviolta 1800 hehtaaria. Pinta-alat on arvioitu silmämääräisesti. Katso seuraavat kuvat:

Tässä ehdotettu suojelualueen lounaisraja olisi sama kuin pohjaesityksessä. Länsirajana olisi puolestaan Asimonkorven länsipuolella olevan pohjois-eteläsuuntainen tie siten että tie ympäristöineen kuuluisi talousmetsään. Katso seuraava kartta:

Esityksessä on mm. seuraava yhteenveto:

Nykyinen noin 330 hehtaarin suojelualue kasvaa arviolta 700 hehtaariin. Lisäalue on pääosin korpisuota ja sen metsätuotto heikkoa. Suojelualue kuitenkin monipuolistuu. Laajennuksen länsiraja tulee Asmonkorven suojelualueen länsipuolelle, jolloin suojelualueet muuttuvat yhtenäisiksi. Sanginjoen ulkometsään jää tällä perusteella arviolta 1800 ha talousmetsää ja sitä hoidetaan luontoarvot huomioiden. Suojelualueella ”metsästys on sallittu maanomistajan päättämällä tavalla”. Tämä metsästysasia pitää kirjata lainvoimaisella tavalla suojelumääräyksiin. Tavoitteena on parantaa kuntalaisten virkistysmahdollisuuksia kehittämällä koko alueen ulkoreitistöä ja opastusta.

Metsänhoito:

Suojelualueen ulkopuolisen metsätalousalueen hoidossa lähtökohtana on metsäntuoton (70 – 80 % kasvusta) hyödyntämisen lisäksi virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Hakkuissa tavoitteena on eri-ikäiset ja –rakenteiset metsät. Hoito- ja harvennushakkuut suunnitellaan siten, että hakkuukuvioiden puuston monipuolista rakennetta ja monikerroksellisuutta lisätään, samoin lehtipuustoa suositaan ja lisätään. Alueella vältetään avohakkuita. Tämän lisäksi suojelualueella voidaan ennallistamistoimien yhteydessä tehdä niiden edellyttämiä hakkuita.

Toivomme, että esityksemme edistää asiasta käytävää vuoropuhelua.

Avainsanat: Sanginjoki, suojelu, Oulun kaupunki